עבור אל התוכן

תקנון כלמוביל טרייד-אין כללי

 • 1. מקום עריכת הפעילות: מתחמי המכירה של כלמוביל טרייד-אין בע"מ (להלן – "כט"א") או כפי שתקבע כט"א מזמן לזמן או כפי שתקבע כלמוביל בע"מ (להלן: "כלמוביל") מזמן לזמן.
 • 2. תיאור הפעילות וכלי הרכב: מכירת רכבים משומשים המוצעים למכירה על-ידי כט"א .
 • 3. כללי
  • 3.1. כט"א שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נהליה, לשנות את מחיר כלי הרכב בכל עת בלא הודעה מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • 3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • 3.3. רישומי כט"א ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות כט"א ו/או לתקנון זה ו/או ללקוחות כט"א בכל צורה שהיא.
  • 3.4. הענקת מימון, ככל שתוענק (לרבות אך מבלי לגרוע שיעורי הריבית) כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של חברת כלמוביל פתרונות מימון בע"מ ובכפוף לחתימת הסכם מימון כמקובל אצלה.
  • 3.5. אפשרות לטרייד-אין כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של כט"א ובהתאם למקובל בה ובכפוף לחתימת הסכם טרייד-אין בנוסח הנהוג בכט"א.
  • 3.6.

   במידה ותוענק אחריות לרכב על-ידי כט"א בכפוף לנהלי כט"א כמפורט בנספח המצ"ב ולשיקול דעתה הבלעדי, אחריות זו ניתנת למנוע הרכב ולתיבת ההילוכים בלבד ובכפוף לתנאי תעודת האחריות של כט"א ותשלום השתתפות עצמית כנקוב בתעודת האחריות. למען הסר ספק, נהלי כט"א עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של כט"א. במידה ובמקרה כאמור לרכב קיימת גם אחריות יצרן הרכב בתוקף וניתן לממשה, תמומש אחריות יצרן הרכב. למען הסר ספק אחריות כט"א תחל ותימנה בכל מקרה ממועד מסירת הרכב ולא תתווסף לתקופת אחריות היצרן (ככל שקיימת). מובהר כי מימוש אחריות כט"א על-ידי הלקוח כפוף לתשלום השתתפות עצמית בהתאם למקובל בכט"א (להבדיל ממימוש אחריות היצרן של הרכב שאינה כרוכה בתשלום השתתפות עצמית לכט"א).

  • 3.7. למען הסר ספק, מובהר כי כל מחירי המבצע המפורסמים בפרסומים השונים, ככל שמפורסמים, מתייחסים לעסקת מזומן ללא טרייד-אין וללא מימון (אלא אם כן נאמר במפורש אחרת).
  • 3.8. מובהר כי בגין עסקת מכירת מכונית פרטית משומשת לא תימסר לקונה חשבונית מס (הכוללת מע"מ) אלא חשבונית עסקה בלבד.
  • 3.9. במידה ויוענקו פריטי אבזור לרכב - מובהר כי סוגי/דגמי/תוצרת הפריטים הניתנים במסגרת האבזור הינם בהתאם למקובל בכט"א ובכפוף לשיקול דעתה.
  • 3.10 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לתקנוני כט"א האחרים יגברו ההוראות המרבות את זכויותיה של כט"א.
 • 4. במקרה של מבצע יחולו גם ההוראות הבאות (בנוסף להוראות לעיל):
  • 4.1. כט"א שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את המבצע בכל עת בלא הודעה מראש.
  • 4.2. זכאים להשתתף במבצע אך ורק לקוחות פרטיים בלבד.
  • 4.3. אין כפל מבצעים. למען הסר ספק, פרט למפורט במפורש בפרסומי המבצע, לא תינתנה הטבות כלשהן מכל מין וסוג שהוא (לרבות במפורש, אך מבלי לגרוע, הנחת מחיר על הרכב הנמכר שבמבצע ו/או הטבת מימון ו/או מתן אבזור/מתקון ו/או הטבות מבצעים אחרים וכיו"ב) אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של כט"א.

תנאי תעודת האחריות של כלמוביל טרייד אין

רכבי בית -  מיצובישי ויונדאי בלבד

רכבים מבית כלמוביל - יונדאי ומיצובישי בלבד

גיל הרכב
לפי תאריך ממועד עליית הרכב לכביש (לא קלאנדרי)

מרחק

נמנה ממועד עליית הרכב לכביש

משך תקופת האחריות

נמנית ממועד מסירתהרכב מכט"א ללקוח

(לפי הקודם מביניהם)

עד 7 שנים

עד 100,000 ק"מ

6 חודשים או 10,000 ק"מ;

קיימת אפשרות לרכישת הארכת אחריות ל-12 חודשים או 20,000 ק"מ (לפי הקודם מביניהם) בתוספת תשלום

רכב CPO*

18 חודשים או 25,000 ק"מ;

18 חודשים או 25,000 ק"מ;

מעל 7 שנים או מעל 100,000 ק"מ

ללא אחריות

ללא אחריות

 

*מדובר ברכבי H-PROMISE ו-M-STANDART בעלי חותמת איכות כט"א.

רכבים שאינם רכבי בית (מותגים זרים שאינם יונדאי או מיצובישי)

רכבים שאינם מבית כלמוביל 

(מותגים זרים שאינם יונדאי או מיצובישי)

גיל הרכב
לפי תאריך ממועד עליית הרכב לכביש (לא קלאנדרי)

מרחק

נמנה ממועד עליית הרכב לכביש

משך תקופת האחריות

נמנית ממועד מסירתהרכב מכט"א ללקוח

(לפי הקודם מביניהם)

עד 7 שנים

עד 100,000 ק"מ

3 חודשים או 5,000 ק"מ;

קיימת אפשרות לרכישת הארכת אחריות ל-12 חודשים או 20,000 ק"מ (לפי הקודם מביניהם) בתוספת תשלום

רכב CPO*

18 חודשים או 25,000 ק"מ;

18 חודשים או 25,000 ק"מ;

מעל 7 שנים או מעל 100,000 ק"מ

ללא אחריות

ללא אחריות

 

הערות כלליות:

א. מימוש תביעת אחריות בכט"א כרוכה בהשתתפות עצמית של הלקוח לכט"א על סך 500 ₪.

ב. התנאים החלים בתקופת הארכת אחריות (ככל שתירכש על-ידי הלקוח) הינם אותם התנאים שבתקופת אחריות כט"א.

ג. לגבי רכבי שטח מדגמי מיצובישי ויונדאי בלבד - גיל הרכב ממועד עליית הרכב לכביש הקובע יהיה עד 4 שנים (במקום עד 7 שנים כמצוין בטבלאות לעיל).

ד. לא תינתן אחריות על-ידי כט"א לרכבי שטח ממותגים זרים.

ה. לא תינתן אחריות על-ידי כט"א לטנדרים או רכבים מסחריים מכלל המותגים (לרבות רכבי בית).